Alecsa

Modele szkoły

Znając dobrze Oba rozwiązania, a Następnie je przekraczając, Jesteśmy w stanie stanizyć modèle bardziej złożony, charakteryzujący się myśleniem integrującym, systemowym, multiperspektywicznym. Laloux Pisze: “Model Ten z chęcią korzysta z wszelkich rodzajów poznania. Wgląd w istotę problemów Można uzyskać, stode ąc pełni analityczne, lecz Można Go znaleźć również w emocjach, Jeśli nauczymy się lepiej odczytywać ich znaczenie “. A à, Jak Pisze Błajet: “oznaczałoby j e d n o c z e s n e respektowanie i uczenie respektowania Praw biologicznych i Społecznych oraz stwarzanie warunków dla dowolnej, eksploracyjnej Aktywności ucznia”. Ważne jest i Zarówno o indywidualność, Jak i o wspólnotę, Zarówno o Wolność, Jak i odpowiedzialność, naukę je zabawę,-forme wykładową je doświadczenie. Kategorie te-Podobnie, Jak przedstawione MODELE-tylko z pozoru są przeciwieństwami. Modèle, qui Laloux nazywa ewolucyjnym lub integralnym, Pozwoli w zależności OD potrzeb, świadomie korzystać z dobrodziejstw każdego z nich. Motywacja à układ motywów ludzkiego postępowania – przedmiot Badań wielu Nauk (psychologii, socjologii, nauki o moralności i ogólnie Biorąc Nauk zajmujących się interpretacją LUDZKICH zachowań). Odróżnia się trwałą strukturą motywacyjną, która nadaje ogólny kierunek ludzkiemu postępowaniu, OD aktualnej motywacji, wywołującej określone Zachowanie w danym kontekście sytuacyjnym. Motywacja rozumiana jest jako Wewnętrzny mechanizm, qui uruchamia i Organizuje ludzkie Zachowanie oraz kieruje na osiągnięcie celu. Rodzaje motywacji są klasyfikowane według potrzeb je pragnień LUDZKICH.

Podział celów cel: to ostateczny Wzór zachowań, postaw, Umiejętności i wiadomości, jaki uczeń Powinien prezentować po mieliśmy działań dydaktyczno-wychowawczych. Motywacja do nauki wiąże się z przekazaniem uczniom informacji o celach lekcji i uświadomieniem sobie przez uczniów jej spodziewanych rezultatów. Pierwszy naukowy système nauczania stworzył J.F. Herbart pierwsze rozważania nad sposobami nauczania pojawiły się w starożytności. Już Platon występował przeciw metodom pasywnym, za POMOCA których uczeń otrzymuje gotową wiedzę. Z kolei Sokrates stosował metodę heurystyczną, za POMOCA abréviations pytań pobudzał uczniów wykrywania wiedzy. Początki dydaktyki naukowej zawdzięczamy empirystom i racjonalistom: F. Baconowi, Kartezjuszowi, J.A. Komeńskiemu oraz J. Lockowi. Dziękujemy uczniom oraz nauczycielom zaprzyjaźnionych Szkół za zorganizowanie stoisk uczniowskich Pod hasłem Szkolny Festiwal nauki podczas III edycji konferencji odbyły się wykłady profesorów akademickich oraz praktyków szkolnych, prezentacje dyskusje , Jak również warsztaty oraz Targi.

Matura 2017. Ostatni tydzień Egzaminów maturalnych.